Araba Logo

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemlerini, kimlere aktarılabileceğini ve KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin olarak siz gerçek kişi müşterilerimizi ve/veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerini ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Veri KategorileriBu Kategoride İşlenen Veri Tiplerine Örnekler
Kimlik VerisiAdınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi
İletişim VerisiTelefon numaranız, açık adresiniz, e-posta adresiniz
Mesleki Deneyim VerisiÖğrenim durumu bilgisi
Özlük VerisiMeslek bilgisi, Aylık gelir/ek gelir bilgisi, işyeri unvanı
Finans VerisiKredi tutarı/vade bilgisi

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz;

  • Sizlere ürün ve hizmetlerimizi sunabilmemiz,
  • Sizlerle iletişim faaliyetlerini yürütebilmemiz,
  • Müşteri ilişkileri ve memnuniyet yönetimi süreçleri ile müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütebilmemiz,
  • Kredi talebinizin gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerini yürütebilmemiz,
  • Ticari ve/veya iş stratejilerini planlayıp uygulayabilmemiz,
  • Ürünlerimizin/hizmetlerimizin pazarlama analiz çalışmalarını yürütebilmemiz,
  • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizi teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz amaçları ile elde edilecek, işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacaktır.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; ve gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve kredi talebi işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz finansal kuruluşlara aktarılabilecektir.

KKVK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394 adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@garajsepeti.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca kişisel verileriniz, açık rızanıza dayanarak iş süreçlerinin devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla kullandığımız bulut sunucularının yurtdışında bulunması sebebiyle yurtdışına aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz tarafınıza reklam, kampanya ve tanıtım faaliyeti yapılabilmesi için ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amacıyla açık rızanıza dayanarak, kredi talebi işlemlerinin yürütülebilmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (I) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (II) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebepleriyle

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar kapsamında ve aşağıda Kanun’un 4. Maddesinde sayılan Genel İlkeler’e uygun olarak;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (e-mail, kağıt ortamında, formlarla, telefonla vb.) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yukarıda belirtilen yerlere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394

Mail: kvkk@garajsepeti.com

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..