Araba Logo

ARABA.COM

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

1.Genel Açıklamalar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11 maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru formu Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“araba.com”) ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, araba.com tarafından işlenen kişisel verilerinizin eksiksiz olarak belirlenerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri aktarımının önlenmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Araba.com tarafından ek bilgiler istenebilir. Başvuru Sahibi tarafından belirtilen bilgilerin doğru ve/veya güncel olmaması ya da taleplerin yetkisiz olması halinde, bu hususa ilişkin sorumluluk Başvuru Sahibi’nindir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 maddesi uyarınca Başvuru Sahibi’nin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyeti kadar ücret talep edilebilir.

2.KVKK’nın 11. Maddesi Çerçevesinde Başvuru Hakkının Kapsamı

Başvuru Sahibi araba.com’a başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilir:

1)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3)Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4)Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5)Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6)KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7)İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

3.Başvuru Yöntemi

KVKK’nın 13 maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı ve imzalı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen elden başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya
  • Başvuru Sahibinin tarafımıza daha önce bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunanelektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvurukanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru YöntemiBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek BilgiBaşvurunun Yapılacağı Adres
Şahsen Başvuru (Başvurusahibinin bizzat gelerekkimliğini tespit edici belgeile başvurması)Zarfın üzerine “KişiselVerilerin Korunması KanunuKapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394
Noter vasıtasıyla tebligatTebligat zarfına “KişiselVerilerin Korunması KanunuKapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.Esentepe Mah. Talatpaşa Cad. No:5/1, Levent, Şişli/İstanbul P.K. 34394
“Güvenli eloktronik imza” ileimzalanarak KayıtlıElektronik Posta (KEP)YoluylaE-posta’nın konu kısmına“Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Bilgi Talebi”yazılacaktır.arabasepeti@hs01.kep.tr
Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru [İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve verisorumlusunun sistemindekayıtlı bulunan elektronikposta adresini kullanmaksuretiyle]E-posta’nın konu kısmına“Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu Bilgi Talebi”kvkk@garajsepeti.com

Araba.com, Başvuru Sahibi tarafından e-mail yolu ile yapılacak başvurularda Başvuru Sahibinin kimliğini doğrulamak için ek bilgiler talep edebilecek,gerekli önlemleri alabilecektir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13.maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tebliği veya ulaştığı tarihten itibaren otuz güniçinde yazılı veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

4.Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

A.Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Başvuru Yöntemi
Ad
Soyadı
Tc Kimlik No/ Pasaport No (yabancı ise)
Telefon
Eposta
İkamet İşyeri ve Adresi

B.Lütfen araba.com ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Ziyaretçi, Müşteri, İş ortağı çalışan, çalışanadayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)


Ziyaretçi

Müşteri

İş Ortağı

Çalışan

Çalışan Adayı

Eski Çalışan

Diğer

:

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz


Birim:


Konu:


5.Talep Konusu

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Veri Sorumlusu Başvuru Formu Indir

Yeni eklenen ilanlar

Loading
Yükleniyor..